Bünyemize bu yıl ERANS GÜM MÜŞ AŞ & KUZENLER LOJİSTİK ŞİRKETLER GRUBU eklenmişitr.
Daha Fazla Bilgi
HIZLI BİLGİ, ZAMANINDA ÇÖZÜM...
Şifre ve kullanıcı adınızı girerek,firmanız adına yapılan işlemleri takip edebilirsiniz..
30 YILLIK TECRÜBEMİZİ PAYLAŞIYORUZ
EN UYGUN MALİYET( 2017 fiyat listesi eklenmiştir).

Hakkımızda
Vizyon & Misyon
ÖRNEK VEKALET
2017 FİYAT LİSTESİ

ÖRNEK VEKALET

VEKALETNAME

Şirketimiz adına gelen veya gönderilen eşyaların Serbest Dolaşıma Giriş, Transit, Gümrük Antrepo, Dahilde İşleme, Gümrük Kontrolü Altında İşleme, Geçici İthalat, Hariçte İşleme ve İhracat Rejimlerine tabi tutulacak her türlü eşyanın, gümrüğe sunulması, gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulması, eşya ile ilgili olarak Bağlayıcı Tarife veya Bağlayıcı Menşe Bilgisi talep edilmesi, muafiyet ve istisna hükümlerinin uygulanması işlemleri ile ilgili olarak, tüm resmi makamlardan alınacak izinler ile her türlü gümrük işlemleri için, gümrük idarelerinde, saymanlık müdürlüklerinde, serbest bölgelerde, ihracatçı veya ithalatçı birliklerinde, Bölge Ticaret Müdürlükleri, Zirai Karantina, Hıfzısıhha, Veteriner Müdürlükleri, Türk Standartları Enstitüsü, Vilayet ve Konsolosluklar, Hazine Müsteşarlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Gümrük Müsteşarlığı, Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Ticaret Borsaları, tarım il müdürlükleri`nde, bankalarda, kambiyo mercilerinde, Sanayi ve Ticaret odalarında, limanlarda, ambarlarda, depolarda, ilgili diğer kuruluşlarda ve merkez ve taşra teşkilatları dahil olmak üzere, tüm resmi dairelerde mevzuatın gümrük müşavirlerine verdiği yetki ve sorumluluklar çerçevesinde, kendilerine tevdi edeceğimiz ve doğruluğuna ilişkin sorumluluğu tarafımıza ait bulunan fatura, menşe belgesi, ATR, EUR-1, sigorta poliçesi, teşvik belgesi, ekspertiz raporu, konşimento, navlun makbuzu, çeki listesi ve kıymeti etkileyebilecek royalti ve lisans ödemeleri, satıcı ile aramızda münasebet bulunması ve belgelere uygun olmak şartıyla, kıymet bildirimlerinin doldurulması ve imzalanması işlemlerinin ifası ve takibine, garanti muafiyet belgesi, TSE, Kontrol, INF Bilgi Formları, T5 belgesi, ölçü ayar, radyasyon güvenliği gibi giriş ve çıkış işlemlerinin gerektirdiği her türlü belgelerin işlemlerini yürütmeye, konşimentolarını almaya, imzalamaya ve cirolamaya, tahmil, tahliye ve teslim işlemleri yapmaya ve yaptırmaya, eşyayı sevk ve nakle, rapor, tutanak ve rezerve zaptı tanzim etmeye, ettirmeye ve imzalamaya, acentalar ve antrepolar nezdinde navlunlara antrepo ücretlerine itiraz ve eşyayı takip ve tetkike, eşyada herhangi bir hasar vukuunda bilirkişi talep etmeye, tespit yaptırmaya, vergi, resim, harç, teminat, depozito, fazla mesai, yolluk, harcırah ve navlun gibi bedelleri yatırmaya, belgelerini almaya, bunlara ait itiraz işlemlerini yapmaya, yatırılan bu bedelleri geri almaya, bunlarla ilgili belgeleri teslim ve tesellüm etmeye, taahhütname imzalamaya ve ibraza, Serbest Bölge Müdürlüklerinde her türlü Serbest Bölge İşlem formunu düzenlemeye, tanzime, imzaya, giriş ve çıkış işlemlerini yapmaya, takibe, faturaları tasdik ettirmeye, Ön Statü Belgelerini tasdik ve tescil ettirmeye ve Serbest Bölge Müdürlüklerinde adımıza her türlü işlemi takibe, sonuçlandırmaya, İthalatçı, İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri tarafından e-birlik projesi kapsamında sunulan ve net-work ağları kullanarak ihracat ve ithalat ile ilgili belge ve beyannamelerin elektronik ortamda kabul edilmesi ve onaylanması ile harç ve aidatların aynı teknoloji kullanılarak ödenmesi, ilgili sistemin kullanılması için sistem kullanım esaslarını gösterir taahhütnamelerin imzalanması ve söz konusu sistemin kullanılmasına yarayacak şifrelerin ve kullanıcı adının adımıza teslim alınmasına yetkili olmak üzere,
tarım ve köyişleri bakanlığı ve    il müdürlükleri nezdinde para yatırmaya, almaya, kontrol belgesi düzenlemeye,her türlü evrak ve formu tanzim    ve    imzaya,ibraz etmeye ve teslim almaya ve itiraza , gerekli numuneleri vermeye   ve almaya   , gümrük yönetmeliği ilgili maddelerine göre   devrediş ve   devralış taahhütnamelerini   vermeye, serbest bölgede depo kullanım belgesi talep etmeye,bölge kurucu ve işleticisi ile yapılacak sözleşmeleri imzalamayadahilde ve hariçte işleme, üçgen trafik, geçici ithalat ve geçici ihracat ile benzeri her türlü işlemle alakalı belgeleri, ilgili makamlara teslime, bu makamlar nezdinde takibe, tanzim edilmiş belgeleri teslim almaya ve eşyanın gümrüklenmesi için yasalar ve mevzuatlar doğrultusunda yapabileceğimiz tüm işlemleri adımıza yapmaya ve sonuçlandırmaya gerektiğinde bu yetkilerin tamamını veya bir kısmını adımıza yapmak veya yaptırmak üzere kendi personelini yetkilendirmeye veya vekil tayin etmeye mezun olmak üzere TC.Kimlik No:55945072018,KORDON Vergi Dairesine 4840117058 sicil numarası ile kayıtlı 1456 sok no 16 baro han 2.kat 206   adresinde mukim GÜMRÜK MÜŞAVİRİ ERKAN KARAKAYIŞ’I VE TC.Kimlik No:23752333424 DENİZ TAŞMAZ TC.Kimlik No:36469531120 ALİ GÜVEN TC.Kimlik No:23699181010 EROL BİNGÖL TC.Kimlik No:27872000860 ZÜLKÜF BARANLI TC.Kimlik No:17927375012 SEBAHATTİN BEYSÜLEN TC.Kimlik No:23206705128 M.BURAK ATÇI TC.Kimlik No:46174299192 TOLGA KUCUR TC.Kimlik No:42760504244 MURAT ZENCİRCİ TC.Kimlik No:50851050778 DAVUT DİKTAŞ’I DOLAYLI TEMSİL YOLU İLE şirketimizi münferiden veya müştereken temsil etmeye 01.01.2015…TARİHİNE KADAR geçerli olmak üzere vekil tayin ettik.

VEKİL EDEN: …………………………………………………………………………………………………….LTD. ŞTİ /A.Ş.
……………………………..………..…….VERGİ DAİRESİ …………………………....…VERGİ SİCİL NUMARASI
................................................ADRESİNDE MUKİM (Kanuni ikametgah adresi yazılacaktır


1456 SOK NO 16 KAT 2 DR 206-207 BARO HAN ALSANCAK İZMİR - 0.232.4637385 - 4638344 - 4214757  
Copyright © Erkan KARAKAYIŞ Gümrük Müşavirliği. info@erkankarakayis.com.tr By Enerji Dizayn ®